Välkommen till Exxit!

För att underlätta uppdatering och förnyelse av intresseanmälan kan du logga in och själv göra ändringar i din ansökan. Använd personnummer för att logga in.

Medlemsinloggning

Glömt lösenordet?

Dataskyddspolicy

Med anledning av din anmälan till Fastighets AB Exxits bostadskö kommer Exxit att behandla personuppgifter om dig. Exxit är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna. 


Den här informationen, som Exxit i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. 


Uppgifter du anger i anmälan till bostadskön (såsom namn, personnummer, adress, telefon och email), behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden om lägenheter, skicka ut förfrågningar om att kvarstå i bostadskö samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Dessa uppgifter kommer att behandlas av berörd personal inom Exxit. Ditt personnummer kan användas som användaridentitet för att logga in på Exxits webbplats. Uppgifter om namn och personnummer behandlas även i samband med eventuell kreditupplysning för att kunna pröva en lägenhetsansökan. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av kreditupplysningsföretag. Exxit behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de åtgärder som följer av att du begärt att få stå i Exxits bostadskö med syfte att i förlängningen ingå ett hyresavtal med oss. 

Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, web-trafik, sparade dokument m.m. samt inloggningsuppgifter till IT-system kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra IT-system. 

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du står i bostadskön samt för en tid om maximalt 2 år därefter. 

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig. 

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Bild